Dimenzije modula i simbola za različite faktore uvećanja

Bar kodovi se mogu štampati u različitim veličinama. Izbor veličine zavisi od uslova štampe. Mali bar kod se može koristiti ako je dobar kvalitet štampe i to na kvalitetnoj podlozi. Ne može se proizvoljno birati veličina simbola da bi bio zadovoljen unapred određen prostor na pakovanju.

Faktor uvećanja Idealna širina modula (mm) Širina EAN-13 (mm) Visina EAN-13 (mm) Širina EAN-8 (mm) Visina EAN-8 (mm)
0,80 0,264 29,83 18,28 21,38 14,58
0,85 0,281 31,70 19,42 22,72 15,50
0,90 0,281 33,56 20,57 24,06 16,41
0,95 0,313 35,43 21,71 25,39 17,32
1,00 0,330 37,29 22,85 26,73 18,23

Obratiti pažnju

ScanningZa svaku vrstu bar koda, veličina može da varira između najmanje i najveće. Za direktnu štampu veličina se određuje posle testa štampača. Oprema koja formira bar kodove od tačkica ili matrica ne može da proizvede bar kodove iz celog opsega veličina.

 Drugi faktor koji treba uzeti u razmatranje kada se odlučuje o veličini bar kod simbola je okruženje u kojem će se on skenirati. Simboli namenjeni primeni u maloprodaji mogu biti mali koliko dopušta kvalitet štampe, dok bar kodovi za magacinske uslove treba da budu dovoljno veliki da dozvole skeniranje sa prihvatljivog rastojanja (na primer kada operater vrši skeniranje sa viljuškara).

Do 1999. godine veličina bar koda u GS1 sistemu bila je izražena preko faktora uvećanja (umnožavanje teoretskih, idealnih vrednosti širine i visine). To je pretpostavljalo fiksni odnos između X-dimenzije simbola (njegovog najužeg elementa) i njegove visine što ne važi za neke simbologije.

Iz tog razloga, termin “faktor uvećanja” je u GS1 opštim specifikacijama zamenjen i veličina bar koda je definisana određivanjem najmanje, ciljne i najveće X-dimenzije za svaku simbologiju, zavisno od primene u kojoj će se dati simbol koristiti. Najmanja visina simbola se mora poštovati. Treba znati da veća visina simbola rezultira većim procentom očitavanja. Veličine za sve GS1 odobrene simbologije definisane su u GS1 opštim specifikacijama, Tabele specifikacija simbola GS1 sistema.

Mnogo štampača GS1 bar kod simbola još uvek koristi faktor uvećanja za specificiranje veličine simbola prema prethodnoj specifikaciji. Stoga se, u sekciji 5.2 Bar kodovi koji se koriste u GS1 sistemu, još uvek koristi faktor uvećanja zajedno sa najmanjom i najvećom veličinom svakog bar koda (uključujući najmanju i najveću visinu).

Više informacija u Opštim GS1 specifikacijama >